Sonda
Jaki nawóz dobrze działa?
SUBSTRAL
FLOROVIT
SCOTTS
SCHULTZ
POLICE
FRUCTUS
INNY
 
głosuj
 
 
Głosów: 828
 

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży.
 

 

§ 1. Warunki ogólne.

 

1. Niniejsze warunki obowiązują przy wszystkich zamówieniach, umowach i ofertach.

2. Jeżeli w niniejszym porozumieniu zawarto skrót T.com, to należy rozumieć TRAWNIKI.com Michał Muszkieta 55-020 Rzeplin, ul.Wrocławska 7, lub podmioty, które działają na jego zlecenie.

3. Odbiegające od niniejszych warunków ustalenia obowiązują strony tylko w przypadku pisemnego ich potwierdzenia przez  T.com".

4. Wszystkie złożone oferty są ofertami bez zobowiązania w zależności od dostępności.

5. Oferty są wiążące w momencie ich potwierdzenia lub potwierdzenia zlecenia.

6. Złożone zamówienia muszą zostać potwierdzone przezT.com i wiążą strony w momencie złożenia tego potwierdzenia.

7. Warunki zakupu, potwierdzenia zlecenia i inne warunki sprzedaży, które są niezgodne z niniejszymi warunkami i nie zostały przez strony wyraźnie zaakceptowane, nie obowiązują stron.

 

§ 2. Ceny i warunki płatności.

 

1. Wszystkie ceny są cenami obowiązującymi w miejscu sprzedaży (ex-works), bez opakowania i kosztów transportu. Podane ceny są cenami w złotych polskich netto. Do podanych cen netto dodaje się obowiązujący w momencie sprzedaży podatek od towarów i usług (VAT). Wcześniejsze cenniki tracą ważność w momencie ukazania się nowych cenników.

2. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej kupującego, „T.com” zachowuje sobie prawo do odpowiedniego zabezpieczenia swoich należności związanych z wykonaniem ustalonego zlecenia. W przypadku bezczynności kupującego „T.com” zachowuje sobie prawo do odstąpienia od umowy i do odszkodowania.

3. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

 

§ 3. Wysyłka i opakowanie.

 

1. Transport zamówionego trawnika odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli termin wysyłki opóźni się z okoliczności niezależnych odT.com, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru trawnika przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.

2. Ubezpieczenie szkód mogących wyniknąć z transportu zostanie zawarte tylko w przypadku wyraźnego życzenia kupującego i na jego koszt.

3. T.com zobowiązuje się do zapakowania towaru zgodnie z przyjętymi standardami.

4. Za opakowania jednorazowe kupujący wnosi opłatę w wysokości kosztów własnych poniesionych przezT.com. Opakowania wielokrotnego użytku (np. palety), pozostają własnościąT.com i zostaną zwrócone na koszt kupującego. W przypadku braku zwrotu,T.com obciąża kupującego kosztem tych opakowań.

5. „T.com może odstąpić od dostawy, jeżeli dostawa będzie miała nastąpić na drodze nieprzejezdnej.

6. Dostawa nie zawiera w sobie elementu rozładunku towaru.

 

§ 4. Obowiązek dostawy.

 

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, lub innych niezawinionych przez T.com zdarzeń uniemożliwiających funkcjonowanie w pełnym zakresie przedsiębiorstwa, termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody, a kupujący nie będzie dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Jeżeli z powyższych przyczyn dostawa jest niemożliwa,T.com zostaje zwolniony z obowiązku dostawy – w tym przypadku kupujący również nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń.

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia.

 

1. Gwarancja przyjęcia może zostać udzielona jedynie w przypadku założenia i pielęgnacji trawnika przezT.com, lub wskazany przez niego podmiot, na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu. W innych przypadkach T.com nie daje gwarancji na przyjęcie się trawnika, ponieważ związane jest to z czynnikami niezależnymi od sprzedającego i nie podlegającymi jego kontroli.

2. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić trawnik bezpośrednio po jego otrzymaniu i w chwili odbioru zgłosić telefonicznie do firmyT.com (tel. 071 364 45 55, tel. 500 231 231) ewentualne wady lub braki. W przeciwnym wypadku dochodzenie praw z rękojmi jest wykluczone.

3. W przypadku zauważenia wad lub braków kupujący jest zobowiązany do przesłania zawiadomienia w dniu dostawy wraz z dokumentacją fotograficzną mailem (trawniki@trawniki.com, bok@trawniki.com) wykonaną w chwili dostawy. Natomiast najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dostawy zgłosić pisemnie widoczne wady i braki.

4. Na kupującym spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia i właściwego zgłoszenia wad i braków.

5. W przypadku zakupu trawnika przez Kupujących innych niż konsumenci (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają rękojmię za wady.

6. Aby uniknąć przesuszenia, zaparzenia trawy w rolkach należy:

    a\ dostarczony materiał przechowywać w cieniu,

    b\ rozkładać natychmiast po dostawie,

    b\ w trakcie rozkładania podlewać by uniknąć przesuszenia,

     

§ 6. Klauzula rozstrzygająca i zakaz cesji.

 

1. W przypadku sporów dotyczących jakości trawnika, oraz zachowaniu warunków jego pielęgnacji,T.com zastrzega sobie prawo powołania niezależnego rzeczoznawcy. Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez rzeczoznawcę, strony nie będą kierować sprawy do sądu powszechnego.

2. Kupujący nie ma prawa cesji do swoich praw i obowiązków przysługujących mu względemT.com.

 

§ 7. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu.

 

1. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest Wrocław.

2. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby TRAWNIKI.com Michał Muszkieta

 

§ 8. Potwierdzenie.

 

1. Kupujący potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i wyraża zgodę na ich obowiązywanie. Rezygnacja przezT.com z zastosowania niektórych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stanowi rezygnacji ze stosowania innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ważność, wykonanie i wykładnia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży podlega prawu polskiemu.

 

Informacje dotyczące prawidłowej instalacji i pielęgnacji trawników w rolkach, dostępne są na stronie TRAWNIKI.com

 

 
 

 
trawniki, trawa w rolkach, trawa rolowana, trawa z rolki, murawa sportowa, pielęgnacja trawnika, nawadnianie wrocław, trawnik producent, trawa w rolkach cena, murawa sportowa, nawozy boiskowe, nawozy trawnikowe, nawożenie trawnika <-- ! test -->